Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Kladské sdružení osob ve věku 60+ „RADOST“
Ul. Boh. Getta 13 a
57-300 Kłodzko

Sdružení bylo zapsáno dne 14. 6. 2018 u Okresního úřadu v Kłodzku jako spolek bez právní subjektivity.
V rámci své činnosti podporuje integraci a aktivizaci seniorů, formou organizování kulturního, společenského života, dále formou uměleckých workshopů či pomocí vzdělávání v oblasti zdraví a bezpečnosti starších lidí. Vše díky spolupráci s regionálními i státními orgány, kterým se sdružení snaží zprostředkovat zájmy a problémy lidí staršího věku. Své cíle sdružení realizuje díky součinnosti s odpovídajícími orgány, která vede k získání finančních prostředků a napomáhá uskutečnění aktivit stanovených v řádu sdružení.
Sdružení má 77 členů, kteří se scházejí každý čtvrtek.
V rámci aktivit sdružení byla zorganizována mj. řada akcí a oslav: Den seniorů, štědrovečerní večeře, silvestrovský bál, velikonoční snídaně, uskutečnily se rovněž různé výlety, rekreační pobyty, přednášky z oblasti zdraví, bezpečnosti či práva.
Senioři se zúčastnili kurzu práce s počítačem. V rámci sdružení funguje i hudební soubor „Radośni“ (čes. Radostní).


 Městský sportovní klub Nysa Kłodzko

Sídlo klubu: ul. Wandy 1, 57-300 Kłodzko
Kancelář fotbalu: OSiR Kłodzko, ul. Kusocińskiego 2, Kłodzko
Klubové barvy: Zelená, bílá, černá
Klub byl založen v roce: 1946

Aktivity pro děti a mládež v třech sportovních sekcích: fotbal, basketbal a stolní tenis. Kurzy vedou kvalifikovaní instruktoři, kteří pracují s dětmi různých věkových skupin. Většina družstev z jednotlivých sekcí se účastní utkání sportovních svazů, nejmladší děti se účastní oblastních turnajů.


 Městský sportovní klub mládeže

Sídlo klubu: Kladské kulturní středisko, Plac Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko
Volejbalový kroužek pro děti a mládež.

Historie klubu:
Klub zahájil svou činnost v roce 2008. První volejbalový trénink pro 24 dívek (ročník 1998/1999) se uskutečnil 1. 10. 2008 ve sportovní hale Střediska sportu a rekreace (OSiR) v Kłodzku. V roce 2009 se uskutečnil nábor dalších děvčat, tentokrát ročníky 2000 a 2001. V říjnu 2009 zahájilo 25 dívek tréninky v tělocvičně ZŠ č. 1 v Kłodzku.
V lednu 2010 rodiče dívek založili Městský sportovní klub mládeže se sídlem v Kladském centru kultury, sportu a rekreace (KCKiR). Ke dni 21. ledna 2010 vydal Okresní úřad v Kłodzku rozhodnutí o zapsání Městského sportovního klubu mládeže do evidence sportovních spolků.


 Informace o činnosti Okresního sdružení pro osoby se zdravotním postižením v Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 6

Sdružení vzniklo v roce 2007 z iniciativy skupiny lidí, kteří se rozhodli přispět na pomoc lidem, již jsou v jistém ohledu znevýhodněni v oblasti psychologické, organizační či společenské a často jsou z důvodu svého omezení společensky vyloučeni.
Aktivity sdružení se opírají o spolupráci se školou, v níž má sdružení své sídlo, s orgány okresu, města, obce, bank působících v Kłodzku, dále s městskou a okresní knihovnou, s pekařstvími, s institucí pomoci bratra Alberta, s řediteli marketů a se všemi kroužky či kluby, které sdružují důchodce na území města.
Činnost vychází ze sociální a organizační podpory lidí s handicapem tak, aby se cítili docenění i po skončení své profesní kariéry. Je mezi námi je totiž stále spousta nemocných, osamělých a psychicky bezmocných.
Organizujeme různá setkávání, výlety na různá místa a do zajímavých institucí, prohlídky starého města. Spolupracujeme s Muzeem Kladska. V rámci této spolupráce se každoročně v červnu konají vernisáže a workshopy různých malířských technik, dále sochařské či filmařské dílny – každý rok se věnujeme jiné technice.
Členové sdružení se mohou v rámci rehabilitace účastnit kuželkářských turnajů (dvakrát do měsíce), čtyřikrát za měsíc mohou zajít do bazénu či využít lekcí nordic walking. Sdružení spolupracuje s podobnou organizací sdružující osoby se zdravotním postižením z českého Rychnova nad Kněžnou.
Po řadu let se staráme o dobré psychické zdraví i fyzickou kondici našich klientů a organizujeme rehabilitační pobyty u moře – v Sarbinowě nebo v Mrzeżyně. Vše ve spolupráci s Rehabilitačním a zdravotním střediskem Wrocław.
V rámci aktivit sdružení organizujeme výlety, setkávání se zajímavými osobnostmi, ve sdružení působí i vokální soubor. Tradičně slavíme Mezinárodní den osob se zdravotním postižením, Štědrý den, Svátek babiček a dědečků, Mezinárodní den žen a Svátek matek.
Otevírací hodiny sdružení:
- pondělí 11:00 – 13:00
- čtvrtek 12:00 – 15:00 


 Sdružení kladské sociální pomoci „Paprsek“ – zapsáno v polském národním soudním rejstříku KRS pod č. 0000515688
Ul. Armii Krajowej 1
57-300 Kłodzko
Tel.: +48 867 22 94
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www stránky: http://www.stowarzyszeniepromyk.klodzko.pl/

Sdružení, v souladu se svými stanovami, působí ve prospěch osob se zdravotním postižením, seniorů a rodin, které potřebují pomoc a podporu nebo které se nacházejí v těžké životní situaci.
Sdružení kladské sociální pomoci „Paprsek“ vede Klub seniorů, který sdružuje více než 100 seniorů z Kłodzka. V rámci integrace různých společenských skupin seniorů jsou organizovány různé kurzy a akce. Akce se konají vždy v úterý a během nich jsou organizovány přednášky na různá témata.
Konají se rovněž taneční zábavy, které jsou vynikající formou rehabilitace a sociální integrace. Senioři se rovněž účastní jedno či vícedenních výletů na zajímavá místa v Polsku a jezdí na dvoutýdenní rekreaci, např. k moři.

Senioři jsou velmi aktivní, rádi se účastní různých akcí jak výjezdních, tak organizovaných přímo v Klubu seniorů, jsou to mj.:
- velikonoční setkávání
- tradiční vánoční dělení oplatků
- karnevaly
- taneční zábava poslední večer masopustu
- živý Betlém
- Den Matek
- Mezinárodní den žen ad.

Sdružení provozuje jídelnu, kam mohou levný domácí oběd zajít na senioři, ale i zákazníci zvenčí.
Jídelna je otevřena do pondělí do pátku 12:30 – 15:30.

Kromě vlastních aktivit Kladské sdružení sociální pomoci „Paprsek“ realizuje rovněž aktivity vyplývající ze stanov. Těmito aktivitami sdružení pověřuje starosta města Kłodzka, jedná se o: péče o osoby žijící na území města, které na tuto formu pomoci mají nárok, činnosti v městské jídelně, které spočívají ve formě přípravy a vydávání teplé polévky pro klienty Střediska sociální pomoci v Kłodzku.

Veškeré aktivity, jak vlastní, tak vyplývající z pověření, jsou uskutečňovány ve prospěch různých společenských skupin, které na pomoc čekají.


Školní sportovní klub „Šestka Kłodzko“
Základní škola č. 6
ul. Boh. Getta 22
57 – 300 Kłodzko

Klub vznikl v důsledku dlouholeté sportovní tradice školy a po celé řadě sportovních úspěchů. (Již 15 let se ve škole pořádají lyžařské kurzy pro velký počet dětí a mládeže a dále plavecké kurzy v bazénu).

Klub zahájil svou činnost v červnu 2002.
V řadách klubu je 60 členů lyžařské sekce a 40 členů plavecké sekce. Jedná se o žáky a mládež z kladských škol.
Cíle klubu jsou následující:
1. plánování a organizace mimoškolních sportovních aktivit žáků s přihlédnutím k možnostem prostor a vybavení školy a s organizační a materiální pomocí rodičů a příznivců klubu,
2. zapojení všech žáků do rozmanitých forem pohybových aktivit a her, které jsou přizpůsobené jejich věku a míře sportovních zájmů,
3. organizování a účast na sportovních akcích pořádaných nejen v rámci území, na kterém působí místní samospráva,
4. organizování sportovních aktivit pro žáky ve školách za účelem jejich všestranného rozvoje a fyzické i psychické zdatnosti,
5. organizování sportovních aktivit s přihlédnutím k jejich přínosu pro zdraví,
6. organizování různých forem žákovských sportovních soutěží,
7. vliv na kladné formování osobnosti díky účasti ve sportovních utkáních.

V rámci klubu působí tři sekce:
sjezdové lyžování
plavání
lehká atletika

Způsob práce:
– školení
– účast na závodech
– tréningy zaměřené na všestranný rozvoj
– organizování závodů
– organizování slavností
– zajištění sportovního programu během zimních prázdnin
– práce s nadanými žáky.


 Univerzita třetího věku působí na Fakultě cestovního ruchu v Kłodzku, Vysoké školy řízení a managementu „Edukacja“, Wrocław.

Do studia se zapsalo 55 posluchačů, kteří se scházejí každé úterý od 15:30 do 19:50 v sídle fakulty, na ul. Wyspiańskiego 2 f. V úvodu každého setkání se konají přednášky na různá témata. Hodiny vedou kvalifikovaní vysokoškolští pracovníci a lidé přímo z praxe, z vybraných oborů.

Cíle:
Hlavním cílem aktivit U3V je propagovat mezi důchodci hodnotný životní styl, který jim umožní doplnit si a aktualizovat své znalosti a především zapojit se do práce ve prospěch druhých.
Základním úkolem univerzity je organizování zajímavých kurzů, na kterých si posluchači rozšíří své znalosti v oblasti cestovního ruchu, sociální psychologie, práva, medicíny, humanitních a společenských věd, historie, kultury a umění. Nabízíme i výuku cizích jazyků – angličtina a němčina pro začátečníky a pokročilé – a dále kurzy informatiky, kdy si posluchači sami zvolí úroveň pokročilosti.
Za účelem zatraktivnění nabídky byly zahrnuty i kurzy na podporu fyzické aktivity formou her a relaxace.
Všechny kurzy se konají ve skupinách. Posluchači si sami stanoví míru svých znalostí a účastní se jazykových kurzů a kurzů informatiky ve skupinách, které si sami zvolí.
V rámci aktivit Univerzity třetího věku Edukacja jsou organizovány rovněž kurzy, jejichž cílem je představit turisticky zajímavá místa kladského regionu. Kurzy se konají formou přednášek, prezentací či seminářů.
Vyplnění volného času na univerzitních kurzech seniorům umožňuje zorientovat se a pochopit jevy současného světa a přináší minimálně základní znalosti využití kyberprostoru a fungování v rámci tržního hospodářství. Senioři mají možnost účastnit se kulturních a vědeckých aktivit, což napomáhá v boji s izolací a sociálním vyloučením.
Spolupráce univerzit třetího věku přináší mnohé výhody. Vzájemné přející a zároveň náročné prostředí motivuje vědecké pracovníky k tomu, že systematicky prohlubují své znalosti o starších lidech. Senioři zase mohou při přednáškách udržovat stálé a bezprostřední kontakty s vědeckými kapacitami z mnoha oborů.


Sdružení „Univerzita třetího věku – Kłodzko“ má právní subjektivitu a působí v souladu s právním řádem Polské republiky.
Sídlo sdružení se nachází v Muzeu Kladska,
ul. Ingacego Łukasiewicza 4
57-300 Kłodzko

Ustavující schůze a zápis Sdružení „Univerzita třetího věku – Kłodzko“
 
Dne 4. května 2016 se v Kłodzku konala ustavující schůze Sdružení „Univerzita třetího věku – Kłodzko“. Schůze se zúčastnilo 24 osob. Během schůze byly projednány cíle sdružení a jeho stanovy. Jednomyslně bylo přijato usnesení o založení spolku a přijetí stanov.
 
Dne 29. června 2016 byl u okresního soudu pro Wrocław-Fabryczna, IX. Obchodního oddělení Národního soudního rejstříku proveden zápis do Rejstříku sdružení:  
Sdružení „Univerzita třetího věku – Kłodzko“, číslo v Národním soudním rejstříku KRS 0000619883.

Základním cílem „Univerzity třetího věku – Kłodzko“ je propagovat mezi seniory hodnotný způsob života vycházející z rozvoje zájmů a intelektuální, sociální, kulturní a fyzické aktivity. Tento cíl je realizovaný mj. organizováním přednášek, seminářů či tematických workshopů.
Univerzita třetího věku – Kłodzko spolupracuje s následujícími institucemi a organizacemi:
 
1. Městský úřad Kłodzko
2. Muzeum Kladska
3. Kladské centrum kultury, sportu a rekreace
4. Okresní a městská knihovna v Kłodzku
5. Lesní oblast Zdroje
6. Společnost milovníků Kladska
7. Polská společnost pro všeobecné vědění


 Polský svaz důchodců a funguje po pauze od roku 2011.


V současné době sdružuje 340 členů. Svaz má své sídlo v budově městského bazénu, na adrese Jana Pawła II, Kłodzko.
Působí v mnoha oblastech v kultuře, sportu, rekreaci, pro své členy organizuje:
• sváteční setkávání,
• štědrovečerní večeři,
• Den seniorů,
• Svátek babiček,
• integrační výlety,
• různé akce.
Svaz často organizuje setkávání svých členů se zástupci dalších organizací, se školními dětmi nebo s představiteli místní samosprávy, během kterých mají členové možnost seznámit se se svými právy a výsadami.
Členové Polského svazu důchodců se účastní práce Okresní sociální rady pro práci s osobami se zdravotním postižením, v rámci které připomínkuje rozdělování prostředků Státního fondu pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením (PFRON) v kladském okrese.
Polský svaz důchodců je členem Sudetské rady osob se zdravotním postižením, která sdružuje několik nevládních organizací bojujících za práva osob se zdravotním postižením v rámci společnosti.


 Střelecký svaz „Střelec“ Józefa Piłsudského, hlavní velitelství Rzeszów – Střelecká jednotka 1918 brig. gen. Józefa Hallera, Kłodzko
 
Střelecký svaz se řadí mezi organizace působící ve prospěch obrany společenské výchovy. Sehrál důležitou roli v přípravách na obnovu nezávislosti Polska ještě před tzv. Velkou válkou v letech 1914–1918. Poté byl součástí Polských legií a Polské vojenské organizace na ruské frontě a podílel se na konspirační činnosti na východě. V období svobodného polského státu se účastnil bojů o hranice. Následně pracoval s mládeží, kdy se snažil o to, aby si osvojila vojenskou činnost, a dále o její občanskou výchovu, přičemž jeho hlavním cílem bylo zajistit bezpečí polského státu.
Střelecký svaz „Střelec“ Józefa Piłsudského vznikl v roce 2013. Střelecké jednotky, které jsou součástí svazu, byly dříve součástí Střeleckého svazu „S“ OS-W. V letech 2012–2013 probíhaly v rámci sdružení diskuse o strategii a aktivitách organizace, jejichž výsledkem bylo neporozumění v rámci organizace. To vedlo k tomu, že část střeleckých jednotek vytvořila vlastní sdružení, které přijalo název:
Střelecký svaz „Střelec“ Józefa Piłsudského.

Svaz vede vlasteneckou činnost, organizuje školení, jeho činnost přispívá k:
1) rozvoji a propagaci iniciativ, postojů a aktivit, které podporují rozvoj dětí, mládeže a dospělých,
2) podpoře všeobecné důvěry a vzájemné úcty ke státním a samosprávním institucím,
3) šíření fyzické kultury, sportu a podpoře cestovního ruchu,
4) podpoře fyzické zdatnosti,
5) vede školení v oblasti vojenských cvičení, střelby, topografie, školení ženistů, boje zblízka, techniky přežití,
6) utváření vlasteneckého cítění dětí, mládeže i dospělých.