Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Czesko – polski projekt „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, który jest realizowany od dwóch lat, został w 2020  r. zahamowany przez pandemię Covid-19. Pomimo to udało się zrealizować niektóre z działań.
W Miejskiej Bibliotece w Nachodzie odbyło się 9 z 20 zaplanowanych warsztatów. Warsztaty skupiały się na pracach ręcznych (ozdoby, wyszywanki), czytelnictwie, grach stołowych, treningach pamięci czy doskonaleniu umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii.
Podstawowa Szkoła Artystyczna zapewnia naukę w ramach programu muzycznego, artystycznego i ruchowego. Obecnie trwa trzeci z czterech zaplanowanych semestrów.